Plakaty A3 dla instytutu podyplomowego.
Plakaty A3 dla instytutu podyplomowego.
Poznań, 2012