Plakaty A3 dla Instytutu podyplomowego.
Plakaty A3 dla Instytutu podyplomowego.
Poznań, 2012