Projekt vouchera dla mobilnego gabinetu kosmetycznego.
Bielsko-Biała, 2015
Projekt vouchera dla mobilnego gabinetu kosmetycznego.